Umetnostna kronika

Navodila za avtorje

Revija Umetnostna kronika objavlja aktualne umetnostnozgodovinske prispevke: ocene knjig, revij, razstav in katalogov, intervjuje z umetnostnimi zgodovinarji in umetniki, krajše znanstvene prispevke, poročila o projektih in strokovnih posvetih, prispevke s področja konservatorsko-restavratorske problematike in vse drugo, kar lahko doprinese k večji informiranosti, h kvaliteti strokovnega dela in k boljšemu razumevanju likovne umetnosti.

Prispevek naj bo oddan v Word ali Open Office datoteki. Velikost pisave glavnega besedila naj bo 12, celota naj bo brez oblikovanja, določanja slogov, vnašanja prelomov ipd.

Avtor naj ob oddaji prispevka navede osebne podatke in kontakt (ime, priimek, naslov, inštitucijo, e-mail naslov in ORCID iD). Prispevke za rubriko Razprave pred objavo pregledata najmanj dva recenzenta. Uredništvo Umetnostne kronike zagotovi lektorski pregled besedil v slovenskem jeziku.

Obseg prispevkov v nekaterih rubrikah 

 • Razprave: 6–10 strani, največ 15 enot slikovnega gradiva.
 • Ocene razstav in knjig: 3–5 strani, največ 10 enot slikovnega gradiva.
 • Intervjuji: 3–10, največ 15 enot slikovnega gradiva.
 • Poročila: 1–5 strani, največ 5 enot slikovnega gradiva.
 • Mnenja: 1–5 strani, največ 5 enot slikovnega gradiva.
 • Digitalno: 1–5 strani, največ 5 enot slikovnega gradiva.


Slikovno gradivo 

 • Slikovno gradivo naj bo primerne kvalitete za objavo.
 • Elektronsko gradivo sprejemamo v datotekah tiff. in jpeg.
 • Resolucija: min. 300 dpi (min. 3500 × 2625 slikovnih točk za celostransko in min. 2200 × 1650 za polstransko reprodukcijo).
 • Fotografije in drugo slikovno gradivo je potrebno zaporedno oštevilčiti in podnasloviti.
 • Potrebna dovoljenja za objavo slikovnega gradiva v tiskani in elektronski obliki priskrbi avtor in jih predloži uredništvu pred objavo članka.


Citiranje literature in virov

Literatura in viri naj bodo citirani skladno z navodili za citiranje literature in virov revije Umetnostna kronika, s sprotnimi opombami.

Recenzentski postopek

Glavni in odgovorni urednik ter uredniški odbor ob prejemu članka pred posredovanjem besedila recenzentom presodi(jo) o ustreznosti besedila za objavo. Znanstveni članki, ki tematsko ustrezajo dometu revije in zahtevam za objavo v reviji so recenzirani. Za objavo sta potrebni dve pozitivni recenziji. Proces recenziranja je anonimen (t. i. »double-blind peer review«). Urednik ima pravico do predlogov vsebinskih dopolnitev in tehničnih izboljšav.

Odprti dostop in arhiviranje

Vsi članki so takoj po izidu revije v celoti prosto dostopni. S tem si prizadevamo, da bi bili vsi raziskovalni dosežki dostopni čim širšemu krogu ljudi, in tako podpiramo globalno izmenjavo raziskovalnih dosežkov. Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunavajo nikakršni stroški.

Digitalne izvode revije in posameznih prispevkov hranita repozitorij ZRC SAZU (https://ojs.zrc-sazu.si/umk/index) in spletna stran revije Umetnostna kronika (www.umetnostna-kronika.si).

Obvestilo o avtorskih pravicah

Avtorji, ki želijo, da se njihov članek objavi v reviji, se strinjajo z naslednjimi pogoji:

Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji  Umetnostna kronika v okviru Založbe ZRC, ZRC SAZU, tako da bo avtorstvo navedeno z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča ZRC SAZU.

Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.

Imetniki avtorskih pravic na prispevkih, objavljenih v tej publikaciji, so avtorji, ki ZRC SAZU dovoljujejo objavo, reprodukcijo in distribucijo dela v tiskani in elektronski verziji revije in soglašajo s tem, da se ZRC SAZU v primeru ponovne uporabe dela navaja kot izvirni izdajatelj tega dela ter da javnosti omogoči dostop do avtorjevega dela pod pogoji Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0). Uporabniki lahko pod pogoji navedene licence dostopajo do vseh arhivskih številk revije in posameznih prispevkov, objavljenih v njih. To ne velja za v člankih objavljena gradiva tretjih oseb.

Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucijski repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.

Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucijski repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter k hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.

Back to top